Unaprjeđenje upravljanja u lokalnim sportskim klubovima kroz metodologiju PM2

Bregana/Hrvatska
Listopad/2023

U sklopu zajedničkih napora za jačanje operativne otpornosti lokalnih sportskih klubova, projekt Resilience, podržan od strane programa ERASMUS-SPORT-2022-SSCP, nedavno je završio svoj drugi edukacijski tečaj u Bregani. Dvodnevni događaj, održan 27. i 28. listopada 2023. godine, bio je dio niza obuka namijenjenih upoznavanju i implementaciji metodologije PM2 unutar lokalnih sportskih organizacija.

 

Osam delegata iz četiri partnerske zemlje sudjelovalo je u treningu:

 

  • Borkinson – Konzultantska tvrtka s ekspertizom u EU fondovima i upravljanju projektima, koja teži unaprijediti svoje savjetodavne usluge kroz PM2.
  • KKK Mladost – Istaknuti kajakaški klub posvećen unaprjeđenju svojih kompetencija u upravljanju projektima kako bi poboljšao administrativne i natjecateljske aktivnosti.
  • Getfit – Rekreativni sportski klub za fitnes koji teži integrirati PM2 metodologije u svoj operativni okvir kako bi poboljšao pružanje usluga.
  • EDRA – Odbojkaški klub s vizijom implementacije strukturiranih praksi upravljanja projektima kako bi podigao svoje organizacijske i sportske performanse.

 

Detaljan uvid u PM2

 

Tečaj 2 nastavio je uspješno putovanje svog prethodnika, produbljujući znanje o Open PM2 Inicijativi — središnjem mjestu za znanje i suradnju vezanu za PM2. Sudionici su upoznati s dostupnim resursima, koji uključuju opsežnu dokumentaciju i alate koji olakšavaju upravljanje projektima u njihovim sportskim klubovima.

 

Tečaj se bavio složenim temama poput upravljanja dionicima kroz PM2 prizmu, vodeći sudionike kroz ‘Labirint upravljanja dionicima’. Prosvjetljujući segment ‘Geneza PM2’ pratio je evoluciju metodologije i njen sve veći značaj u suvremenim praksama upravljanja projektima.

 

Praktična primjena u prvom planu

 

Drugi dan tečaja bio je posvećen praktičnoj primjeni, s detaljnom studijom slučaja projekta Wifi4EU, koji je prikazao primjenu PM2 u pan-europskom kontekstu. To je nadopunjeno raspravama o razlozima za odabir PM2 kao preferirane metodologije upravljanja projektima, završavajući sesijom koja je predstavila integraciju PM2 u upravljanje poslovnom tehnologijom — studija slučaja koja je oživjela metodologiju za sudionike.

 

Pozitivni ishodi i iščekivanje

 

Tečaj je dočekan s entuzijastičnim povratnim informacijama, sa sudionicima koji su željeli primijeniti naučeno. Tečaj je jasno demonstrirao projektovu predanost unaprjeđenju kvalitete i standarda rada klubova, povećanju otpornosti u svjetlu pandemije COVID-19, i efikasnijem iskorištavanju mogućnosti EU financiranja.

 

Gledajući unaprijed, projekt Resilience anticipira da će uvidi dobiveni iz ovih treninga biti ključni u poboljšanju upravljanja lokalnim sportskim klubovima. Pozitivan prijem tečaja dobro sluti za nastavak uspjeha projekta.

 

Korak prema otpornoj budućnosti

 

Dok razmišljamo o uspjehu Tečaja 2, podsjećamo se na važnost kontinuiranog učenja i razvoja suočavajući se s izazovima. Projekt Resilience ostaje čvrst u svojoj misiji osnaživanja sportskih klubova kroz strukturirano i učinkovito upravljanje projektima, osiguravajući da su dobro opremljeni za upravljanje sadašnjim i budućim krizama.

 

Ostanite s nama za više ažuriranja dok napredujemo kroz ovu transformativnu putanju s PM2 i lokalnim sportskim klubovima širom Europe.

Enhancing Governance in Grassroots Sport
Clubs through PM2 Methodology

Bregana, Croatia

October/2023

In a concerted effort to bolster the operational resilience of grassroots sport clubs, the Resilience Project, backed by the ERASMUS-SPORT-2022-SSCP programme, has recently completed its second training course in Bregana. The two-day event, held on the 27th and 28th of October 2023, was part of a series of training sessions designed to introduce and embed the PM2 methodology within local sport organisations.

 

Eight delegates from four partner entities participated in the training:

 

  • Borkinson – A consultancy firm with expertise in navigating EU funding and project management, seeking to augment their advisory services through PM2.
  • KKK Mladost – A distinguished kayaking club dedicated to enhancing their project management competencies to benefit administrative and competitive activities.
  • Getfit – A fitness and wellness entity, aspiring to integrate PM2 methodologies into their operational framework to improve service delivery.
  • EDRA – A volleyball club with a vision to implement structured project management practices to elevate their organisational and athletic performance.

 

A Deep Dive into PM2

 

Training Course 2 followed on the successful heels of its predecessor, delving deeper into the Open PM2 Initiative—a central hub for PM2 knowledge and collaboration. Participants were introduced to the resources available, which included extensive documentation and tools to facilitate project management in their respective sports clubs.

 

The course tackled complex subjects like stakeholder management through the PM2 lens, guiding participants through the ‘Stakeholder Management Maze’. An enlightening segment on ‘The Genesis of PM2’ traced the evolution of the methodology and its growing significance in contemporary project management practices.

 

Practical Application Takes Centre Stage

 

True to the project’s practical approach, the second day of the training featured an in-depth case study on the Wifi4EU project, exemplifying PM2’s application in a pan-European context. This was complemented by discussions on the rationale behind choosing PM2 as the preferred project management methodology, culminating in a session that showcased the integration of PM2 within business technology management—a case study that brought the methodology to life for the participants.

 

Positive Outcomes and Anticipation

 

The training was met with enthusiastic feedback, with participants eager to implement what they had learned. The course was a clear demonstration of the project’s commitment to enhancing the quality and standards of club work, increasing resilience in the wake of the COVID-19 pandemic, and leveraging EU funding opportunities more effectively.

 

Looking forward, the Resilience Project anticipates that the insights gained from these training sessions will be instrumental in improving the governance of grassroots sport clubs. The positive reception of the training bodes well for the continued success of the project.

 

A Step Towards Resilient Future

 

As we reflect on the success of Training Course 2, we are reminded of the importance of continual learning and development in the face of challenges. The Resilience Project remains steadfast in its mission to empower sport clubs through structured and effective project management, ensuring that they are well-equipped to manage both present and future crises.

 

Stay tuned for more updates as we progress through this transformative journey with PM2 and grassroots sport clubs across Europe.