Frame 44

Prvi ESD Modul 1 ispunio je očekivanja!

Zagreb, Hrvatska
Listopad/2022

Prvi ESD Modul 1 (Što su klimatske promjene i kako će utjecati na mene?) projekta AccESD održan je 10. listopada 2022. u Wespa Spacesu u Zagrebu (Hrvatska). Glavni organizatori bili su Aktivni Građani i Akcelerator za održivo društvo (ACC) koji su predstavili kako klimatske promjene utječu na današnje društvo. S druge strane, sudionici koji su predstavljali projektne partnere aktivno su doprinijeli radionici kroz interakciju i razmjenu ideja, koncepata i iskustava što je dodatno razvilo raspravu.

Tijekom radionice sudionici su jačali međusobne odnose kroz igre upoznavanja popularno zvane icebrekeri, koristili interaktivni online alat za rješavanje kviza i interaktivno sudjelovali u radnim grupama. Zanimljivo je da su sudionici otkrili takozvani kayaktivizam kao korisnu sportsku aktivnost u borbi protiv klimatskih promjena u lokalnoj zajednici. Na kraju radionice, sudionici su ispunili evaluacijski obrazac koji će dodatno pomoći u organizaciji nadolazećeg ESD Modula 2 – Što je uzrok klimatskih promjena?. ACC se zahvaljuje Aktivnim građanima na trudu uloženom u organizaciju radionice te svim sudionicima na sudjelovanju na prvom međunarodnom skupu. S obzirom da su četiri od pet partnera prvi put uključeni u Erasmus+ sport projekte, ovaj događaj je svojevrsni uspjeh partnera za međunarodnu suradnju u području sporta.

 

Sljedeća radionica održat će se u Budimpešti (Mađarska), a domaćin će biti partneri BAIS. BAIS (Budapest Association for International Sport) je vrijedan partner koji će pružiti svoje stručno znanje o ovoj temi i svi se veselimo ovom susretu.

Održana u radionici u blizini čuvenog Trga heroja, događaj je organizirala Budimpeštanska udruga za međunarodni sport (HU) u suradnji s Aktivnim građanima (HR), Kajak kanu klubom Mladost (HR), Kajak udruženjem Brkati Som (SI) i Održivim društvenim ubrzivačem – Accelerator (HR). Raznolika skupina sudionika aktivno je sudjelovala u raspravama, dijeleći svoja iskustva i ideje o inovativnim pristupima rješavanju klimatskih promjena.


Ubrzivač, koordinator projekta, predstavio je pregled trenutnog AccESD projekta, njegov status, nadolazeće aktivnosti i proračun. Razgovor je također obuhvatio planove za nadolazeći ESD modul 3 koji će se organizirati u Sloveniji.

Jedan od vrhunaca radionice bio je sveobuhvatna prezentacija koju je održao službenik iz mađarskog parlamenta specijaliziran za održivost. Prezentacija pod nazivom “Što uzrokuje klimatske promjene?” pružila je dubinsku analizu čimbenika koji doprinose klimatskim promjenama, uključujući prirodne i ljudske uzroke, dokaze o klimatskim promjenama, globalne posljedice i moguće strategije ublažavanja. Prezentacija je također naglasila ulogu sportskih organizacija i klubova u zagovaranju svijesti o klimatskim promjenama i održivim praksama.

 

Kako bi dodatno angažirali sudionike, radionica je sadržavala interaktivne vježbe, grupne rasprave i aktivnosti osobnog promišljanja. Sudionici su izračunali svoj ugljični otisak i identificirali korake koje bi mogli poduzeti kako bi smanjili svoje emisije. Radionica je također omogućila sudionicima da istraže potencijalne akcije za rješavanje klimatskih promjena u svojim zajednicama i unutar svojih sportskih organizacija.

 

Radionica ESD Modula 2 poslužila je kao vrijedna platforma za razmjenu znanja, suradnju i poticanje djelovanja na klimatske promjene. Uspjeh radionice ističe važnost međunarodne suradnje u rješavanju ekoloških izazova i promicanju održivih praksi u području sporta.


Dok AccESD projekt napreduje, partneri s nestrpljenjem očekuju nadolazeći ESD Modul 3 u Sloveniji, uvjereni da će iskustva podijeljena na prethodnim modulima dovesti do kontinuiranog rasta, suradnje i pozitivnog utjecaja u području sporta i ekološke održivosti. Pratite ažuriranja o napretku projekta i nadolazećim radionicama!

Esd-Module-1-5 (1)
Esd-Module-1-3
20221010_114104-2048×1536

The first ESD Module 1 met expectations!

Zagreb/ Croatia
October/2022

The first ESD Module 1 (What is climate change and how will it affect me?) of the AccESD project was held on October 10, 2022 at Wespa Spaces in Zagreb (Croatia). The main organizers were Active Citizens and the Accelerator for a Sustainable Society (ACC), who presented how climate change affects today’s society. On the other hand, the participants who represented the project partners actively contributed to the workshop through interaction and exchange of ideas, concepts and experiences, which further developed the discussion.

 

During the workshop, the participants strengthened mutual relationships through familiarization games popularly called icebreakers, used an interactive online tool to solve quizzes and participated interactively in work groups. It is interesting that the participants discovered the so-called kayak activism as a useful sport activity in the fight against climate change in the local community. At the end of the workshop, the participants filled out an evaluation form that will further help in the organization of the upcoming ESD Module 2 – What is the cause of climate change?. ACC thanks Active Citizens for the effort invested in organizing the workshop and all participants for participating in the first international gathering. Given that four of the five partners are involved in Erasmus+ sports projects for the first time, this event is a kind of success for partners for international cooperation in the field of sports.

 

The next workshop will be held in Budapest (Hungary), hosted by BAIS partners. BAIS (Budapest Association for International Sport) is a valuable partner that will provide its expert knowledge on this topic and we are all looking forward to this meeting.

Held in a workshop near the famous Heroes’ Square, the event was organized by the Budapest Association for International Sports (HU) in cooperation with Active Citizens (HR), the Kayak Canoe Club Mladost (HR), the Kayak Association Brkati Som (SI) and the Sustainable Social Accelerator – Accelerator (HR). A diverse group of participants actively participated in the discussions, sharing their experiences and ideas about innovative approaches to solving climate change.


Accelerator, project coordinator, presented an overview of the current AccESD project, its status, upcoming activities and budget. The conversation also included plans for the upcoming ESD module 3, which will be organized in Slovenia.

One of the highlights of the workshop was a comprehensive presentation by an official from the Hungarian Parliament specializing in sustainability. Presentation entitled “What causes climate change?” provided an in-depth analysis of the factors contributing to climate change, including natural and human causes, evidence of climate change, global consequences, and possible mitigation strategies. The presentation also highlighted the role of sports organizations and clubs in advocating climate change awareness and sustainable practices.

 

In order to further engage the participants, the workshop contained interactive exercises, group discussions and personal reflection activities. Participants calculated their carbon footprint and identified steps they could take to reduce their emissions. The workshop also allowed participants to explore potential actions to address climate change in their communities and within their sports organizations.

 

The ESD Module 2 workshop served as a valuable platform for knowledge exchange, cooperation and encouraging action on climate change. The success of the workshop highlights the importance of international cooperation in solving environmental challenges and promoting sustainable practices in the field of sports.


As the AccESD project progresses, the partners look forward to the upcoming ESD Module 3 in Slovenia, confident that the experiences shared in previous modules will lead to continued growth, collaboration and positive impact in the field of sports and environmental sustainability. Stay tuned for updates on project progress and upcoming workshops!