Kick-off sastanak pokrenuo je projekt AccESD

Online
Rujan/2022

Dana 18. rujna 2022. održan je uvodni sastanak kojim je iniciran početak Erasmus+ Sport projekta Accelerating Education on Sustainable Development – Accelerating Education on Sustainable Development – AccESD.

 

Sudionici sastanka bili su predstavnici svakog od partnera na projektu: Akcelerator za održivo društvo (ACC), Active Citizens (AC), Budapest Association for International Sports (BAIS), Kajakaško društvo Brkati Som (KDBS) i KKK Mladost (Mladost). Tijekom sastanka partneri su se upoznali s upravljanjem projekta, administracijom, koordinacijom, komunikacijom i financijama. Svaki projektni partner izrazio je zahvalnost na sudjelovanju u projektu i veseli se nadolazećim aktivnostima. Nadolazeća projektna aktivnost je ESD Modul 1 u Zagrebu, gdje je domaćin organizacija Aktivni građani. Ovo će biti prvi modul obuke u projektu gdje će sudionici naučiti “Što su klimatske promjene i kako će utjecati na mene?”.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije u sklopu Erasmus+ sport programa u iznosu od 60.000 EUR. Projekt AccESD započeo je u lipnju 2022. Akcelerator održivog društva (ACC) ima za cilj ubrzati provedbu UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDGs) uspostavom suradničke mreže masovnih sportskih klubova i organizacija civilnog društva aktivnih na području održivog razvoja. Zajedno su u većoj mogućnosti doprinijeti Europskom klimatskom paktu koji je inicijativa na razini EU-a koja poziva ljude, zajednice i organizacije da sudjeluju u klimatskim akcijama i izgrade zeleniju Europu. Ovaj projekt otključava golemi neiskorišteni potencijal sportskih klubova na lokalnoj razini za doprinos održivom razvoju u lokalnim zajednicama.

Projekt AccESD pridonosi izgradnji kapaciteta sportskih klubova na lokalnoj razini za transnacionalni i međusektorski rad u području održivog razvoja. Konkretnije, projekt AccESD omogućuje članovima osoblja u sportskim klubovima da steknu vrijednosti, znanja i vještine potrebne za oblikovanje svoje organizacije i njezinih aktivnosti na održiv način kroz obrazovni proces koji uključuje organiziranje lokalnih akcija kao sredstva multipliciranja učenja za transformaciju unutar lokalne zajednice. Edukacija djelatnika sportskih klubova dopunjena je lokalnim akcijama koje sportski klubovi organiziraju za građane u svojim lokalnim zajednicama. Cilj je promicati održive prakse u lokalnoj zajednici, a u isto vrijeme promicati zdravstveno usmjernu tjelesnu aktivnost i socijalnu uključenost ugroženih građana, te učiniti sportske klubove atraktivnijim i prepoznatijim po dobrom radu u lokalnoj zajednici.

 

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

The kick-off meeting launched the AccESD project

Online

Rujan/2023

On September 18, 2022, an introductory meeting was held to initiate the Erasmus+ Sport project, Accelerating Education on Sustainable Development – AccESD.

 

The meeting participants included representatives from each project partner: Accelerator for Sustainable Society (ACC), Active Citizens (AC), Budapest Association for International Sports (BAIS), Brkati Som Kayak Club (KDBS), and KKK Mladost (Mladost). During the meeting, the partners familiarized themselves with project management, administration, coordination, communication, and finances. Each project partner expressed gratitude for their participation in the project and looked forward to upcoming activities. The next project activity is ESD Module 1 in Zagreb, hosted by Active Citizens. This will be the first training module in the project where participants will learn “What are climate changes and how will they affect me?”.

The project is co-funded by the European Union under the Erasmus+ Sport program with a budget of 60,000 EUR. The AccESD project started in June 2022. The Accelerator for Sustainable Society (ACC) aims to accelerate the implementation of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by establishing a collaborative network of mass sports clubs and civil society organizations active in sustainable development. Together, they are better equipped to contribute to the European Climate Pact, an EU-level initiative that calls on people, communities, and organizations to take climate action and build a greener Europe.

 

This project unlocks the vast untapped potential of local sports clubs to contribute to sustainable development in their communities. The AccESD project contributes to building the capacity of sports clubs at the local level for transnational and cross-sectoral work in the field of sustainable development. Specifically, the AccESD project enables staff members of sports clubs to acquire values, knowledge, and skills necessary for shaping their organization and its activities in a sustainable manner through an educational process that involves organizing local actions as a means of learning multiplication for transformation within the local community. The education of sports club staff is complemented by local actions organized by sports clubs for citizens in their local communities. The aim is to promote sustainable practices in the local community while promoting health-oriented physical activity and social inclusion of vulnerable citizens, making sports clubs more attractive and recognized for their good work in the local community.

 

Funded by the European Union. The views and opinions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the views and opinions of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.