Izgradnja Otpornosti u Sportskim Klubovima: Prvi Trenerski Tečaj Projekta Otpornost u Zagrebu

Zagreb, Hrvatska
Kolovoz/2022

Prvi trenerski tečaj pod okriljem Erasmu+ projekta Otpornost odvio se 14. i 15. kolovoza, a domaćin je bio kajak kanu klub Mladost. Kao što ime sugerira, cilj projekta je ojačati sposobnost sportskih klubova da se suoče s krizama i uspješno se nose s njima.

Spajanje digitalnog s tradicionalnim

Sudionici su imali priliku uživati u osvježavajućem spoju modernih digitalnih alata i tradicionalnih metoda učenja. Video animacije, kvizovi i mnoštvo online resursa obogatili su iskustvo, čineći učenje zanimljivim i učinkovitim. U središtu ovog treninga bila je metodologija upravljanja projektom PM2 – čvrst okvir za uspješnu provedbu projekta.

Istaknuti trenuci prvog dana

Prvog dana, Nenad Borković iz Borkinsona preuzeo je kormilo, predstavljajući detaljan pregled statusa projekta. Rasprava se fokusirala na potencijalno prekidanje projekta i imperativnu prirodu pridržavanja preduvjeta projekta. Uslijedio je iscrpan uvid u PM2, koristeći resurse s poznatih platformi poput EU Academy i Open PM² Conference 2018.

Drugi dan: dublja analiza

Pod vodstvom g. Borkovića, sesija je nastavila s detaljnijim istraživanjem životnih ciklusa PM2. Sudionicima su predstavljeni artefakti PM2, pružajući im praktično iskustvo, posebno uvođenje Obrasca za Inicijaciju Projekta.

Povratne informacije: ogledalo uspjeha

Implementiran je online mehanizam povratnih informacija kako bi se shvatila učinkovitost treninga. Odgovor? Apsolutan uspjeh! Sudionici su hvalili uravnoteženu kombinaciju moderne i tradicionalne nastave, s mnogima koji su istaknuli metodologiju PM2 kao vrhunac kojem se željno nadaju istražiti dalje. Međutim, povratne informacije također su ukazale na potencijalna poboljšanja:
  • Pojačavanje interaktivnih grupnih aktivnosti
  • Dodjela više vremena sesijama poput Faze Planiranja i PM2 Mentaliteta.


Pogled prema budućnosti

Uzimajući ovu povratnu informaciju u obzir, projektni tim spreman je dotjerati nadolazeće trenerske sesije. Sljedeće na redu je detaljnije istraživanje metodologije PM2 u Samoboru, pod domaćinstvom Getfita. Sudionicima koji žele maksimalno iskoristiti ovu sesiju savjetuje se da pregledaju dijeljene materijale i dođu opremljeni upitima. Na kraju, ovaj projekt ostaje nepokolebljiv u svojoj misiji jačanja sportskih klubova protiv kriza. Zahvalnost upućujemo Nenadu Borkoviću iz Borkinson savjetovanja za sudjelovanje u ovom ključnom događaju i svakoj sudjelujućoj organizaciji, za njihovu motivaciju i posvećenost kontinuiranom učenju.

Building Resilience in Sports Clubs: The Resilience Project’s First Training Course in Zagreb

Zagreb, Croatia

August/2023

The first coaching course under the auspices of the Erasmus+ Resilience project took place on August 14 and 15, and was hosted by the Mladost kayak and canoe club. As the name suggests, the aim of the project is to strengthen the ability of sports clubs to face crises and successfully deal with them.

Merging the digital with the traditional

Participants had the opportunity to enjoy a refreshing combination of modern digital tools and traditional learning methods. Video animations, quizzes and a wealth of online resources enriched the experience, making learning interesting and effective. At the center of this training was the PM2 project management methodology – a solid framework for successful project implementation.

Highlights of the first day

On the first day, Nenad Borković from Borkinson took the helm, presenting a detailed overview of the project’s status. The discussion focused on the potential termination of the project and the imperative nature of adhering to the project’s prerequisites. This was followed by an exhaustive insight into PM2, using resources from well-known platforms such as the EU Academy and the Open PM² Conference 2018.

Second day: deeper analysis

Led by Mr. Borković, the session continued with a more detailed investigation of PM2 life cycles. Participants were introduced to PM2 artefacts, providing hands-on experience, particularly the introduction of the Project Initiation Form.

Feedback: the mirror of success

An online feedback mechanism was implemented to understand the effectiveness of the training. Answer? An absolute success! Participants praised the balanced mix of modern and traditional teaching, with many highlighting the PM2 methodology as a highlight they eagerly hope to explore further. However, feedback also pointed to potential improvements:
  • Strengthening of interactive group activities
  • Allocating more time to sessions like the Planning Phase and PM2 Mentality.


Looking towards the future

Taking this feedback into account, the project team is ready to fine-tune the upcoming coaching sessions. Next up is a more detailed investigation of the PM2 methodology in Samobor, hosted by Getfit. Participants who wish to make the most of this session are advised to review the handouts and come equipped with inquiries. In the end, this project remains steadfast in its mission to strengthen sports clubs against crises. We express our gratitude to Nenad Borković from Borkinson Consulting for participating in this key event and to every participating organization, for their motivation and dedication to continuous learning.