Detaljan uvid u treći trening Recovery projekta u Zagrebu

Zagreb, Hrvatska
Srpanj/2023

Čarobni grad Zagreb, Hrvatska, nedavno je bio domaćin trećem tečaju obuke Recovery projekta. Ovaj događaj u organizaciji KKK Mladost, održan od 3. do 4. srpnja, bio je uglavnom usmjeren na procjenu projektnih prijava koje su dostavili KKK Mladost i naši cijenjeni projektni partner EDRA. Ove prijave bile su u odgovoru na poziv Erasmus+ Sport, koji je zaključen u ožujku 2023. godine.

Prvi dan: Učenje, pregledavanje i umrežavanje

Prvi dan započeo je sveobuhvatnim ažuriranjem napretka na projektu. Sudionici su primili sažetak sadržaja obrađenog u prethodnim tečajevima obuke i bili su upoznati s planom za buduće tečajeve. Diskusija o aktivnostima diseminacije, rezultatima drugog tečaja obuke i financijskim komponentama povezanima s projektom obogatila je razgovore. U ključnoj sesiji, dvije projektne prijave, pažljivo su analizirane. Nenad iz Borkinsona pažljivo je proanalizirao svaku prijavu, pružio korisne povratne informacije i predložio potencijalna poboljšanja. Dijeleći svoje bogatstvo znanja, Nenad je također predstavio izvještaje o evaluaciji iz prethodnih projektnih prijava, pružajući sudionicima vrijedne uvide u sam proces evaluacije. Naknadne rasprave usredotočile su se na ostale mogućnosti financiranja EU, s posebnim fokusom na sportske projekte. Istaknuta je tzv. Share Initiative koja sveobuhvatno informira o mogućnostima EU financiranja za sport. Završni segment dana bio je posvećen raspravi o tehničkim aspektima upravljanja projektima i koordinaciji. Strategije implementacije, folderizacija i metode praćenja i kontrole adresirane su u skladu s PCM metodologijom. Nakon intenzivnih sesija, sudionicima je pružena prilika za istraživanje povijesnog centra Zagreba. Dan je zaključen ugodnom večerom u Starom Puntijaru, jednom od najstarijih restorana u Zagrebu, gdje su sudionici uživali u lokalnoj kulturi u društvu pridruženih EU konzultanata i članova domaćinske organizacije, KKK Mladost.

Drugi dan: Mozgalice i planiranje budućnosti

Drugi dan pružio je platformu za mozgalice o inovativnim idejama projekta za nadolazeći rok Erasmus+ Sport u 2024. godini. Sudionici su se složili oko kolaborativnog pristupa pripremi projektnog prijedloga, istražujući raznoliki raspon područja, uključujući volontiranje u sportskim klubovima, cjelogodišnje inicijative za odbojku na pijesku koje uključuju regionalne organizacije, promicanje ženskog sudjelovanja u hrvanju i kajakaški tečaj. Također je s entuzijazmom predložena ideja za prijavu za izgradnju kapaciteta u sportu, temeljeći se na Međunarodnom danu sporta za razvoj i mir. Kao nastavak trećeg tečaja obuke, sudionici će se sada fokusirati na razvijanje ovih prijava.
Ovim radionicama prisustvovala je raznolika skupina pojedinaca. Uključivalo je Filipa Karamarka i Martinu Gosarić iz domaćinske organizacije, KKK Mladost, te članove projektnog tima Mario Pedro, Filipe Mateus iz Sporting cluba das Caldas, Nenad Borković i Mirjan Košir iz Borkinson savjetovanja, Judit Dömölki, Eszter Janosi iz EDRA-e, i Zsolt Olajoš i Lila Olajoš Kočiš iz RK Sente. Događaj je zaključen s tim da su sudionici pružili svoje dojmove i procijenili svoje znanje kroz online obrazac za evaluaciju. Povratne informacije bile su pretežito pozitivne, što odražava uspjeh i utjecaj ovog trećeg tečaja obuke. Recovery projekt nastavlja gurati granice i poticati suradnju u nastojanju da postigne svoje ciljeve, s očekivanjem još uzbudljivijeg napretka u budućnosti.
Sljedeći (četvrti) tečaj obuke zakazan je za 6. i 7. studenog u Senti (Srbija) s domaćinskom organizacijom RK Senta. S nestrpljenjem iščekujemo susret.

Deep Dive into the Third Recovery Project Training Course in Zagreb

Zagreb, Croatia
July/2023

The magical city of Zagreb, Croatia, recently hosted the Recovery Project’s third training course. This event, organized by KKK Mladost, held from July 3rd to 4th, was mainly aimed at evaluating the project applications submitted by KKK Mladost and our valued project partner EDRA. These applications were in response to the Erasmus+ Sport call, which closed in March 2023.

Day 1: Learning, Reviewing, and Networking

Day 1 commenced with a comprehensive progress update on the project. Participants received a recap of the content covered in the preceding training courses and were briefed about the plan for future courses. Discussion on dissemination activities, the outcomes from the second training course, and financial components associated with the project enriched the conversations. In a crucial session, two project applications, integral to the Recovery Project, were carefully evaluated. Mr. Nenad (Borkinson) led the analysis. He meticulously evaluated each application, provided useful feedback, and suggested potential enhancements. Sharing his wealth of knowledge, Nenad also presented evaluation reports from prior project applications, giving participants valuable insights into the evaluation process. Subsequent discussions centered on the landscape of EU funding opportunities, with a particular focus on how the Erasmus+ sport program fits into the larger structure. The Share Initiative was highlighted for its precise guidance on capitalizing on other EU funding opportunities for sports. The final segment of the day was dedicated to discussing the technicalities of project management and coordination. Implementation strategies, folder organization, and monitoring and control methods were addressed in accordance with the PCM methodology. Beyond the intensive learning sessions, the participants got an opportunity to explore the historic center of Zagreb. The day concluded with a delightful dinner at Stari Puntijar, one of Zagreb’s oldest restaurants, where participants savored the local culture in the company of Mr. Nenad’s colleagues and members of the host organization, KKK Mladost.

Day 2: Brainstorming and Future Planning

Day 2 provided a platform for brainstorming innovative project ideas for the upcoming Erasmus+ Sport deadline in 2024. The participants agreed on a collaborative approach to prepare a project application, exploring a diverse range of areas including volunteerism in sports clubs, year-round beach volleyball initiatives involving regional organizations, promoting women’s participation in wrestling, and a kayaking course. An idea to apply for capacity building in sport, centered on the International Day of Sport for Development and Peace – the Beach event, was also enthusiastically proposed. As a follow-up to the third training course, participants will now focus on developing these applications.
The training course was attended by a diverse group of individuals. This included Filip Karamarko and Martina Gosarić from the host organization, KKK Mladost, and project team members Mario Pedro, Filipe Mateus from Sporting club das Caldas, Nenad Borković and Mirjan Košir from Borkinson Consultancy, Judit Dömölki, Eszter Janosi from EDRA, and Zsolt Olajoš and Lila Olajoš Kočiš from RK Senta. The event wrapped up with participants providing their impressions and assessing their knowledge through an online evaluation form. The feedback was predominantly positive, reflecting the success and impact of this third training course. The Recovery Project continues to push boundaries and foster collaboration in the pursuit of its objectives, with more exciting progress expected in the future.
The next (4th) training course is set for 6-7 November in Senta (Serbia) with the host organiser RK Senta. We look forward very much to the meeting.