Projekt Resilience: Jačanje operativne otpornosti lokalnih sportskih klubova kroz PM2 metodologiju

Tata/Mađarska
Siječanj/2024

Nedavni završetak trećeg edukacijskog tečaja u sklopu projekta Resilience u Tata, Mađarska, označio je važan korak u jačanju operativne otpornosti lokalnih sportskih klubova. Ovaj projekt, podržan od strane programa ERASMUS-SPORT-2022-SSCP, ima za cilj osnažiti sportske organizacije kroz implementaciju metodologije PM2, a dvodnevni događaj održan 26. i 27. siječnja 2024. godine bio je ključna faza u tom procesu.

 

Na treningu su sudjelovali delegati iz četri različitih organizacija iz dvije partnerske zemlje. Među njima su bile tvrtke poput Borkinsona, konzultantske tvrtke s iskustvom u EU fondovima i upravljanju projektima, koja je svoje savjetodavne usluge željela unaprijediti kroz PM2 metodologiju. Tu su bili i sportski klubovi kao što su KKK Mladost, istaknuti kajakaški klub koji želi poboljšati svoje upravljanje projektima kako bi unaprijedio svoje administrativne i natjecateljske aktivnosti, te Getfit, rekreativni sportski klub za fitnes koji teži integrirati PM2 metodologije u svoj operativni okvir kako bi poboljšao pružanje usluga.

 

Domaćin edukacijskog tečaja bio je EDRA, odbojkaški klub s jasnom vizijom implementacije strukturiranih praksi upravljanja projektima kako bi podigao svoje organizacijske i sportske performanse. Njihovo sudjelovanje na treningu svjedoči o njihovoj predanosti unaprjeđenju i sposobnosti prilagodbe suvremenim metodologijama upravljanja.

 

Kroz ove obuke, sudionici su imali priliku dublje se upoznati s PM2 metodologijom i naučiti kako je primijeniti u kontekstu sportskih organizacija. Osim toga, razmjena iskustava među sudionicima iz različitih zemalja pružila je vrijednu priliku za učenje i razumijevanje različitih pristupa i izazova s kojima se suočavaju sportski klubovi diljem Europe.

Implementacija PM2 metodologije može imati širok utjecaj na lokalne sportske klubove, omogućavajući im da postanu efikasniji, organiziraniji i otporniji na izazove s kojima se suočavaju. Kroz ovakve inicijative poput projekta Resilience, lokalni sportski klubovi dobivaju alate i znanja potrebna za postizanje dugoročnog uspjeha, kako na sportskom terenu tako i izvan njega.

“Project Resilience: Strengthening Operational Resilience of Local Sports Clubs through PM2 Methodology”

Tata/Hungary

January/2024

The recent completion of the third training course as part of the Resilience project in Tata, Hungary, marked an important step in strengthening the operational resilience of local sports clubs. This project, supported by the ERASMUS-SPORT-2022-SSCP program, aims to empower sports organizations through the implementation of the PM2 methodology, and the two-day event held on January 26 and 27, 2024 was a key stage in that process.

 

Delegates from four different organizations from two partner countries participated in the training. Among them were companies like Borkinson, a consulting company with experience in EU funds and project management, which wanted to improve its consulting services through the PM2 methodology. There were also sports clubs such as KKK Mladost, a prominent kayaking club seeking to improve its project management to improve its administrative and competitive activities, and Getfit, a recreational sports fitness club seeking to integrate PM2 methodologies into its operational framework to improve provision of services.

 

The educational course was hosted by EDRA, a volleyball club with a clear vision of implementing structured project management practices to raise its organizational and sports performance. Their participation in the training testifies to their commitment to improvement and ability to adapt to modern management methodologies.

 

Through these trainings, the participants had the opportunity to become more familiar with the PM2 methodology and learn how to apply it in the context of sports organizations. In addition, the exchange of experiences between participants from different countries provided a valuable opportunity to learn and understand the different approaches and challenges faced by sports clubs across Europe.

The implementation of the PM2 methodology can have a wide impact on local sports clubs, enabling them to become more efficient, organized and resilient to the challenges they face. Through initiatives like the Resilience project, local sports clubs get the tools and knowledge needed to achieve long-term success, both on and off the field.